Over RINIS

RINIS verbindt: namens publieke overheidsorganisaties verzorgen we digitale gegevensuitwisseling om de dienstverlening aan burgers en bedrijven mogelijk te maken. In Nederland en internationaal. Gegarandeerd, betrouwbaar en veilig.

Governance

RINIS is een onafhankelijke stichting met een publieke taak die wordt bestuurd door een directie. De deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Overleg, dat de toezichthoudende taken heeft belegd bij een Commissie van Toezicht.

Bestuurlijk Overleg

Het Bestuurlijk Overleg stelt het beleid van stichting RINIS vast. Iedere RINIS-deelnemer wordt vertegenwoordigd door een functionaris met een bestuursfunctie. Het Bestuurlijk Overleg vergadert wanneer daar aanleiding toe is, minstens twee keer per jaar.

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht ziet toe op de uitvoering van het jaarplan en het financieel beleid. De Commissie van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De commissieleden worden benoemd door het Bestuurlijk Overleg. Zij vergaderen minstens eens per kwartaal.

Overzicht van de deelnemers van RINIS

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Logius
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stichting Inlichtingenbureau, het sectorloket van gemeentelijke sociale diensten
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

25 jaar expertise

Ruim 25 jaar expertise in digitaal berichtenverkeer voor de overheid

Deelnemer of afnemer?

U schakelt ons in als deelnemer of afnemer. Wat is het verschil?

Internationaal

Wij helpen u op weg bij uitwisselingen met andere EU-staten

terug