Governance RINIS

RINIS wordt bestuurd door de directie. De deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd in een Bestuurlijk Overleg, die de toezichthoudende taken hebben belegd bij een Commissie van Toezicht. Het Bestuurlijk OverlegĀ stelt het beleid vast van de stichting, zoals businessplan en jaarplan. De Commissie van Toezicht ziet toe op de uitvoering van het jaarplan en het financieel beleid.


Bestuurlijk Overleg

Er is een Bestuurlijk Overleg dat bestaat uit de deelnemers. Een deelnemer wordt vertegenwoordigd door een functionaris met een bestuursfunctie binnen de betreffende deelnemer. Het Bestuurlijk Overleg vergadert wanneer zij dit nodig acht, maar in ieder geval twee keer per jaar.

Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden worden benoemd door het Bestuurlijk Overleg. Zij vergaderen minstens eenmaal per kwartaal.