Wat is RINIS

RINIS is een knooppunt voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het publieke domein. Die gegevensuitwisseling is volledig geautomatiseerd. De naam is een afkorting van Routerings Instituut (inter)Nationale InformatieStromen. RINIS is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk als gezamenlijke dienst van de deelnemende organisaties. RINIS wordt wel eens vergeleken met een beveiligde snelweg voor gegevensverkeer. RINIS biedt organisaties al vanaf 1996 de mogelijkheid om snel, betrouwbaar en veilig gegevens uit te wisselen.

De stichting wordt bestuurd door een directie en de deelnemende organisaties (sectoren) vormen een Raad van Toezicht. Iedere sector kan een vertegenwoordiger afvaardigen. De Raad zorgt ervoor dat RINIS zich blijft richten op de belangen van de deelnemers, stelt beleidsplannen, jaarplannen en begrotingen vast.

RINIS biedt verschillende diensten aan de deelnemende organisaties. RINIS verbindt ketens, koppelt met Europese netwerken en koppelt met generieke e-overheidsdiensten zoals basisregistraties en portalen voor burgers en bedrijven. De deelnemende organisaties zijn verantwoordelijke in de zin van de wet, RINIS is bewerker. Dat betekent ook dat de verantwoordelijke de juridische toets uitvoeren of een uitwisseling toegestaan is.

Door de constructie dat de deelnemende organisatie invloed hebben op beleid en kosten is er sprake van inbesteding wanneer diensten door RINIS worden geleverd. Dat is een groot voordeel. RINIS is daardoor wendbaar en snel in te zetten.

De hoofdactiviteiten van RINIS zijn:
Keteninformatisering
De deelnemers van RINIS worden ontzorgt door mogelijk te maken dat zij voor de uitvoering van hun bedrijfsprocessen elektronische gegevens van andere organisaties krijgen dan wel kunnen leveren. RINIS zorgt er voor dat verschillende omgevingen aan elkaar worden geknoopt en ondersteunt het maken van de technische berichtspecificaties. De uitwisseling van berichten vindt plaats in een beheerde omgeving, die zorgdraagt voor gegarandeerde aflevering van berichten, in een van de buitenwereld afgeschermde en beveiligde omgeving.

Nationaal Aanspreekpunt Europa
RINIS draagt zorg voor een robuust en voor meervoudig gebruik ingerichte toegangsvoorziening op het Europese netwerk sTesta. Hiermee worden Nederlandse uitvoeringsorganisaties in staat gesteld elektronische berichten uit te wisselen met andere landen en organisaties met publieke taken in Europa. Het Nationaal Aanspreekpunt is niet alleen beschikbaar voor de RINIS deelnemers. Via het Ministerie van Binnenlandse Zaken/Logius staat het ter beschikking aan alle publieke uitvoerders in Nederland.

Stelsel van Basisregistraties
RINIS biedt deelnemende organisaties via het RINIS-sectorkoppelpunt de mogelijkheid om met het stelsel uit te wisselen. RINIS-deelnemers die dat wensen hoeven dus hiervoor geen aparte koppelingen te maken. RINIS-deelnemers zijn uiteraard wel de afnemer van de betreffende basisregistraties en positioneren en mandateren RINIS om namens hen voorzieningen in te richten en de benodigde afspraken te maken.

Portalen van burgers en bedrijven
De digitalisering van de contacten tussen burgers, bedrijven en overheid is een speerpunt van het kabinetsbeleid. De huidige ervaringen van RINIS met deze voorzieningen en de doorontwikkeling van de infrastructuur maken het mogelijk dat RINIS een kwalitatieve, beheerde dienst kan aanbieden via het bestaande sectorkoppelpunt om uitwisselingen te realiseren met Digipoort en de Berichtenbox van MijnOverheid.

Plaat - Subkop Wat is Rinis